فکر و رنج


پیوسته در رنج و تفکر،آخر نفهمیدیم این رنج بودکه ما را به تفکر وا داشت 


یا بالعکس...عاشق شدناینگونه در امد که 

 شب های تاریک ،آسمان را میچرخی

و نظاره گر تمامیه ستاره های چشمک زن هستی

اما در دوردست ترین کهکشان ها 

به دنبال کم فروغ ترین ستاره ناپیدا میگردی


سیگار


123

هیچ وقت ازشون سیگار نگرفتم
تا شاید به ذهن تاریکشون خطور کنه
 ادم سیگاری باید پاکتش همراش باشه

دروغ

دروغ هایی که در طول زندگی به خودت میگی 

تبدیل میشه به بزرگترین باورای زندگیت...

Taxi driver 1976

اینجا بوی بد می دهد.
بوی دود٬بوی الکل.
بوی اعتراض٬بوی فریاد.
شاید روزی هم فقط بوی خون بدهد...
مراقب باش کجا آمده ای !!!


موضوعات آرنور
Powered by Bayan