فکر و رنج


پیوسته در رنج و تفکر،آخر نفهمیدیم این رنج بودکه ما را به تفکر وا داشت 


یا بالعکس...سکوت


فقربلچوستان را دیدیم

بی سر پناهی کرمانشاه

تشنگی  خوزستان

کشتن شدن کرد های کولبر

تنهایی دختران انقلاب

ظلم و ستم به زن و کودک ایرانی

غربت و قتل هنر و هنرمند

اشک مال باخته

خون معترض و درد زندانی

خشک شدن نفت و آب 

فقر روز افزون مردم 

له شدن جوون ایرانی

فرار مغزهای کشور

 فقر فرهنگی و فکری 

افسردگی و اعتیاد

و فقط دیدیم و دیدیم

 و هیچ نکردیم
عاشق شدناینگونه در امد که 

 شب های تاریک ،آسمان را میچرخی

و نظاره گر تمامیه ستاره های چشمک زن هستی

اما در دوردست ترین کهکشان ها 

به دنبال کم فروغ ترین ستاره ناپیدا میگردی


سیگار


123

هیچ وقت ازشون سیگار نگرفتم
تا شاید به ذهن تاریکشون خطور کنه
 ادم سیگاری باید پاکتش همراش باشه

دروغ

دروغ هایی که در طول زندگی به خودت میگی 

تبدیل میشه به بزرگترین باورای زندگیت...

اینجا بوی بد می دهد.
بوی دود٬بوی الکل.
بوی اعتراض٬بوی فریاد.
شاید روزی هم فقط بوی خون بدهد...
مراقب باش کجا آمده ای !!!


موضوعات آرنور
Powered by Bayan