۲۴۰


همچون صنوبری تک افتاده ، بگونه ای خود خواه جدا از دیگران سر به بالا کشیده و بی سایه ایستاده ام و تنها کبوتر چاهی در شاخه هایم آشیانه میگیرد.


کی یر کگور

 


سهرابمن سالها نماز خوانده ام

بزرگترها میخواندند، 

من هم میخواندم

در دبستان 

ما را برای نماز به مسجد می بردند


 روزی در مسجد بسته بود.

بقال سر گذر گفت:

نماز را روی بام مسجد بخوانید 

تا چند متر به خدا نزدیکتر باشید.


 مذهب شوخی سنگینی بود 

که محیط با من کرد 

و من سالها مذهبی ماندم 

بی آنکه خدایی داشته باشم ...!


سهراب سپهری

هنوز در سفرم
veni vidi amavi

   ما آمدیم 

ما دیدیم

ما عشق ورزیدیمبهشت

                                                       

                                                                  


میگویند ادم های خوب به بهشت میروند،اما من میگویم ادم های خوب

هرکجا که باشند

بهشتم انجاست..


نسل بدبخت


ما نسل بدبختی هستیم 

دستمان به مقصر اصلی نمیرسد

از یک دیگر انتقام میگیرمبشر

در حقیقت همه ما بشر بودیم

تا اینکه "نژاد" ارتباطمان را برید 

"مذهب"از یک دیگر جدایمان ساخت

"سیاست" بینمان دیوار کشید

و "ثروت" از ما طبقه ساخت...


صادق هدایت


صادق هدایت


سیگار

سیگار های تلخ مرا به خواب های شیرین برد

سلطان غم ،بگو مسکنت چیست؟

فرزندت از پای در امد..

Taxi driver 1976

اینجا بوی بد می دهد.
بوی دود٬بوی الکل.
بوی اعتراض٬بوی فریاد.
شاید روزی هم فقط بوی خون بدهد...
مراقب باش کجا آمده ای !!!


موضوعات آرنور
Powered by Bayan